Obchodní podmínky a údržba zboží

Obchodní podmínky a údržba zboží

 

    OBCHODNÍ PODMÍNKY Bižu-Nova s.r.o.                    

 

 

1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti mezi společností Bižu-Nova s.r.o., se sídlem Smržovka, Nám. T.G. Masaryka, PSČ 46851, IČO47785926 zapsanou v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vl. 4279 22.1.1993,  dále jen“ prodávající“ na straně jedné a kupujícím na straně druhé. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Tyto obchodní podmínky upravují rozdílně práva a povinnosti pro kupující, kteří vystupují ve vztazích s prodávajícím jako kupující spotřebitelé (maloobchodní prodej), kdy kupující spotřebitel je vymezen § 52 odst.3 z.č. 40/1964 Sb. a řídí se vztahy obchodních podmínek neupravených obč.zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb.
Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím podnikatelem (velkoobchodní prodej) se řídí obchodními podmínkami, neupravené obch. zákoníkem č. 513/1991 Sb. a dále příslušnými právními předpisy, upravujícími vztahy mezi prodávajícím a kupujícím podnikatelem.

 

2. OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ

Objednat zboží si může kupující prostřednictvím internetového obchodu s registrací nebo bez registrace.
Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu v objednávce nezbytné údaje potřebné k úspěšnému splnění objednávky (tj. určení způsobu dodání, doručovací adresa, fakturační údaje atd.)
Objednávka kupujícího je závazná pro obě strany okamžikem jejího potvrzení prodávajícím. Kupující může objednávku vytvořenou na internetu libovolně upravovat či měnit přímo na webových stránkách po přihlášení svého profilu. 

 

3. PŘIJETÍ OBJEDNÁVKY

Po provedení objednávky Vám bude do 24 hod. odeslán email, potvrzující přijetí objednávky. V případě že v tomto potvrzení naleznate nějaké nesrovnalosti, kontaktujte nás co nejdříve e.mailem na:

 

4. ZMĚNY A STORNO OBJEDNÁVKY ZE STRANY ZÁKAZNÍKA

V případě změny objednávky, která již byla dříve potvrzena prodávajícím, je takto změněná objednávka závazná pro obě strany okamžikem potvrzení změny objednávky prodávajícím. Změnu či storno objednávky lze provést tehdy, pokud ještě nebyla objednávka vyexpedována a předána přepravci. V opačném případě nemůžeme požadavku na změnu nebo storno objednávky vyhovět.

 

5. ZMĚNY A STORNO OBJEDNÁVKY ZE STRANY PROVOZOVATELE E-SHOPU

Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout přijetí Vašeho návrhu na uzavření kupní smlouvy nebo jeho části a tím neuzavřít kupní smlouvu v těchto případech:

- zboží je vyprodáno již se nebude vyrábět

- zboží je dlouhodobě nedostupné

 

V případě že tato situace nastane, bude zákazník informován na uvedený kontakt.

 

6. CENA ZBOŽÍ

Cenu prodávaného zboží stanuvuje prodávající. Uvedená cena zboží je včetně DPH. Cena zahrnuje DPH v zákonné výši. Tato cena se považuje za konečnou a v okamžiku uzavření kupní smluvy platí cena uvedená za zboží.

Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

 

7. DODACÍ LHŮTY

Zboží, které má prodávající k dispozici na skladě, je toto připraveno k odeslání následující pracovní den po potvrzení objednávky prodávajícím, případně je jiný termín dodání uveden u nabízeného zboží na internetových stránkách prodávajícího, nebo je termín dodání stanoven na základě vzájemné dohody.

 

 

8. CENÍK POŠTOVNÉHO, ZPŮSOB DODÁNÍ ZBOŽÍ


  1. Platba převodem pro Českou republiku:
po odeslání objednávky Vám na vaši e-mailovou adresu přijde kopie objednávky se všemi náležitostmi k provedení platebního převodu.

Platbu proveďte až po obdržení e-mailu s potvrzenou částkou a variabilním symbolem.

Číslo účtu je     275733959/0300

Po připsání celkové částky na náš účet bude Vaše objednávka zkompletována, zabalena a odeslána prostřednictvím České Pošty nebo přep. spol. DHL na Vaši dodanou adresu.

Doba kompletace bude závislá na momentálním vytížení našeho obchodu.

 

2. Platba na dobírku pro Českou republiku:

- objednané zboží zaplatíte v hotovosti na místě při dodání zásilky


odeslání probíhá prostřednictvím České pošty, s.p., cena za tuto službu činí 73,- Kč bez DPH (88,- Kč s DPH).

odeslání probíhá prostřednictvím přepravní společnosti DHL, cena za tuto službu činí 121,- Kč vč. DPH

 

3. Platba v hotovisti na adrese provozovny prodávajícího :

    Bižu-Nova s.r.o., Nám. T.G. Masaryka 584, Smržovka, 46851

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

 

8. REKLAMACE, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Při uzavření kupní smlouvy má kupující spotřebitel právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží a toto zboží vrátit. Zboží musí být nepoškozené a bez známek užívání včetně veškerého příslušenství. Kupující nemá nárok na náhradu nákladů, které uhradil prodávajícímu v souvislosti s dodáním zboží. V případě oprávněné reklamace bude vadné zboží vyměněno nebo po dohodě vrácen obnos na základě doložení kupního dokladu.

Zboží včetně faktury zašlete zpět na adresu firmy Bižu-Nova s.r.o., Nám. T.G. Masaryka 584, 46851, Smržovka. Zboží neposílejte na dobírku.


V případě poškození zboží v době jeho držení spotřebitelem, či bude-li zboží nekompletní, bude po spotřebiteli nárokována náhrada škody.

V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Uvede-li kupující v oznámení o odstoupení své bankovní spojení, vrátí prodávající peněžní prostředky na kupujícím uvedený bankovní účet.

Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Prodávající je oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny nárok na úhradu škody vzniklé na zboží nebo jiné své nároky vůči kupujícímu, není-li jejich započtení zákonem vyloučeno.

7. REKLAMAČNÍ ŘÁD

Tento reklamační řád v souladu s ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb. obč.zákoníku v platném znění a zák.č. 634/1995 Sb. zákon o ochraně spotřebitele, upravuje způsob a základní podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků ze záruky uplatněné spotřebitelem. Je-li kupujícím podnikatel, potom v souladu s ustanovením z.č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku. Reklamační řád se vztahuje na reklamace vad zboží, které je v záruční době nebo se jedná o rozpor s kupní smlouvou.

8. ZÁRUKA

Na všechny výrobky je poskytována záruka 24 měsíců ( 24 měsíců pro spotřebitele, 6 měsíců pro podnikatele). Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží a vztahuje se pouze na výrobní vady. Záruku nelze uplatnit zcela nebo zčásti v následujících případech :
- vypršením záruční lhůty
- v důsledku mechanického poškození
- používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry prostředí, pro které jsou určeny
- zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním
- na vady zboží vzniklé v důsledku opotřebení

 

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a popř. číslo bankovního spojení. (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě.

Osobních údaje kupujícího, údaje mezi kupujícím a prodávajícím,  nebudou poskytovány předávány třetím osobám.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

 

 

10. ÚDRŽBA ZBOŽÍ

- CHRAŇTE BIŽUTERII PŘED KONTAKTEM S TVRDÝMI PŘEDMĚTY

- ŽIVOTNOST BIŽUTERIE PRODLOUŽÍTE, POKUD JI BUDETE UCHOVÁVAT V KRABIČCE NEBO SÁČKU, NEJLÉPE ODDĚLENÉ OD OSTATNÍCH

- SUNDÁVEJTE BIŽUTERII PŘI ČINNOSTECH, KDY PŘICHÁZÍ DO STYKU S VODOU, ABY NEDOŠLO K POŠKOZENÍ JEDNOTLIVÝCH DÍLŮ (před koupáním, sprchováním, mytím nádobí apod.)

- SUNDÁVEJTE BIŽUTERII PŘI SPORTOVÁNÍ NEBO FYZICKÉ NÁMAZE, PŘED SPANÍM APOD. ZABRÁNÍTE TÍM MECHANICKÉMU ČI POVRCHOVÉMU POŠKOZENÍ VÝROBKU

- VYVARUJTE SE KONTAKTU S CHEMICKÝMI PROSTŘEDKY, PŮSOBENÍ NĚKTERÝCH PARFÉMŮ, KRÉMŮ, MOŘSKÉ VODY, CHLÓRU A JINÝCH CHEMIKÁLIÍ MŮŽE DOJÍT K POŠKOZENÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY

- NEPOUŽÍVEJTE BIŽUTERII V PROSTŘEDÍ S VÝSKYTEM SÍRY A JÓDU (např. lázně)

- BIŽUTERII PRAVIDELNĚ ČISTĚTE JEMNOU ČISTÍCÍ TKANINOU (nepoužívejte citrónovou šťávu, která je agresivní)

 

 

 

Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování

Bižu-Nova s.r.o.

Nám. T.G.Masaryka 584

468 51, Smržovka.

Adresa elektronické pošty:   objednavky@bizu-nova.cz  ,  telefon 775 117 750

 

 

 

Ve Smržovce dne 30.10.2015